Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen blev afviklet i Jægerhuset torsdag d. 28/1 2016, kl 19.30. Nedenfor følger referatet af generalforsamlingen.

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Kristian Slyk som også vælges. Dirigenten starter med at konstatere, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. Han konstaterer ligeledes at dagsordenen indeholder de rette punkter.

Valg af to stemmetællere

Freddy Jensen vælges.

Formandens beretning

Formanden byder velkommen. Formanden starter med at konstatere at de i år med kun ni deltagere udover bestyrelsen er få, trods et stigende medlemstal.

Fællesjagterne er ikke så velbesøgte som tidligere, men til gengæld er der rigtig god søgning til foreningens pramme.

Danmarks Jægerforbund har haft administrative problemer med deres medlemskartotek og deres IT-system. Formanden vil derfor gerne kontaktes, hvis nogen oplever problemer med manglende betaling eller lignende.

Der skal vælges ny kredsformand til Danmarks Jægerforbund. Kandidaterne er:
Per Lindegaard han er flugtskydningsinstruktør og foreningen har tidligere haft kontakt med ham. Han er 43 år.

Grethe Jacobsen kommer fra Aalbæk og er 50 år. Hun har tidligere været involveret i Outdoor Messen.

Limfjordsjægerne må stille op med tre medlemmer til Kredsmøde. Da foreningen ikke har nogle specielle præferencer imellem de to, og lægger derfor op til at følge den der måtte være bredest stemning for, hvilket lader til at være Grethe. Hans efterlyser erfaringer med de to kandidater som kan være relevant for hvem valget skal falde på.

Danmarks Jægerforbunds Nationale Hjortevildtsgruppe er kommet med et forslag til hvordan jagten på kronvildt skal være. Claus Lind har opfordret til at forslaget diskuteres. Forslaget lægger op til at alle lokale jagttider sløjfes og jagttiderne derefter bliver

 • Kronebærende hjort: 1/9 - 15/10
 • Spidshjort: 16/10 - 31/1
 • Hind: 16/10 - 31/1
 • Kronkalv: 1/9 - 31/1

Der lægges op på en kvote, hvor der er fri afskydning af alt undtagen hjort og at hjort må skydes én for jordparaceller op til 100 ha. Alle har dermed mulighed for at skyde én hjort. Derefter én hjort pr ekstra 100 ha. Formålet med forslaget er at sikre flere store hjorte. Hans hører gerne holder til dette forslag.

De kortnæbede gæs er for nyligt blevet fredet af Vildtforvaldtningsrådet på baggrund af en tælling på Svalbart. Hans har på et formandsmøde spurgt ind til hvordan bestanden pludseligt kunne falde med 20.000 og får svaret at det er grundet dårlig ynglesæson to år i træk. Efterfølgende har man fundet ud af at tællingen på Svalbart ikke har fået talt alle optællingssedler med og at bestanden derfor i virkeligheden ikke var for nedadgående. Hans har ikke været i stand til at finde noget dokumentation for dårlig ynglesæson, hvilket Hans tager op med de relevante personer.

Hans efterlyser lidt mere deltagelse i aktiviteter fra medlemmerne.

Kim kommenterer at hjorteforslaget er en god idé.

Niels Peder spørger ind til hjortevildtsforslaget i de områder, hvor der er meget høj koncentration af hjorte, om ikke forslaget bevirker en yderligere forøgelse af koncentrationen. Hans svarer, at der er forskellige parametre at skrue på i forslaget til at modvirke dette.

Freddy spørger ind til et rygte om at lokalfredningen i Nordjylland bevares på hjortevildtet. Hans svarer, at der i forslaget lægges op til at der ingen særfredninger skal være.

Søren S. efterlyser at dem med hunde melder aktivt til til fællesjagterne, da det eller kan være lidt tyndt besat og der er risiko for aflyste jagter. Muligheden for tilmelding via hjemmesiden diskuteres.

Jesper efterlyser en lille jagtstue ude ved Karl Hedeman, til lidt mere hyggeligt indtagelse af frokosten. Ligeledes foreslår han at der indtages et rundstykke i fællesskab for at skabe bedre sociale rammer omkring jagten.

Formandens beretning godkendes.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Kasseren gennemgår i overordnede træk regnskabet. Samlet set præsterer foreningen et samlet overskud på 8693,93 kr. Dog har foreningen modtaget omkring 1300 kr for meget i tilskud, hvilket vil fremgå af næste års regnskab. Foreningens formue udgør herefter godt og vel 100.000 kr.

Regnskabet er forud for generalforsamlingen gennemgået og godkendt af foreningens revisorer.

Der er ingen kommentarer og regnskabet er dermed godkendt.

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Valg af formand

 • På valg: Hans Topholm

Hans bliver valgt.

Valg af kasserer

 • Ej på valg: Søren B. Pedersen

Punktet springes over.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 • På valg: Niels Peder Greve, Kristian Stobbe og Lars Nansen
 • Ej på valg: Søren Stender og Jørgen Larsen

Alle på valg stiller op igen og alle tre vælges.

Valg af bestyrelsessuppleanter

 • På valg: Peder Larsen
 • Ej på valg: Kim Pedersen

Peder stiller op igen og vælges.

Valg af udvalgsmedlemmer

Bestyrelsen konstituerer sig selv så eksplicit valg undlades.

Valg af revisor

 • På valg: Hans Jørgen Badsberg
 • Ej på valg: Kristian Slyk

Hans Jørgen stiller op igen og vælges.

Valg af revisorsuppleant

 • På valg: Johnny Madsen

Johnny er ikke tilstede og kan derfor ikke vælges. Niels Jersborg stiller op og vælges.

Uddeling af kragepokal

 • Jørgen Larsen har indleveret 3 par ben.
 • Hans Topholm har indleveret 15 par ben.
 • Peder Larsen har indleveret 23 par ben.

Hans lufter muligheden for at pokal-konkurrencen i fremtiden udvides med andet skadevoldende vildt.

Eventuelt

Kristian Slyk gør opmærksom på at ræv ikke længere må fanges i fælder i marts, april og maj måned.

Kristian Slyk opfordrer til at holde sig løbende opdateret med reguleringsbekendtgørlsen inden en regulering påbegyndes, da den ofte ændres.

Jesper spørger ind i foreningens bukkejagt og Hans gennemgår reglerne og priserne i korte træk.

Generalforsamlingen afsluttes med tak for god ro og orden. Foreningen byder på en bid mad.