Referat Generalforsamling 2017

d. 26/1 2017, kl. 19.30, Jægerhuset Aalborg

Valg af dirigent

Kristian Slyk valgt. Kristian konstaterer, at generalforsamlingen er retmæssigt indkald.

Valg af stemmetællere

Lasse Lundqvist valgt.

Formandens beretning

Formanden fremhæver at det går godt i foreningen, men fremhæver at vi gerne ser et større fremmøde til vores arrangementer.

Foreningens jagter fremhæves for de pæne deltagerantal, hvor specielt prammene udmærker sig. Det nævnes, at Danmarks Jægerforbund har bidraget økonomisk til nye pramme. Herunder nævnes det at foreningen har en aflagt pram til salg.

Der er sket fejl i kontingentopkrævningen fra Danmarks Jægerforbund så nogen er blevet opkrævet rykkergebyr. Dette bør alle kontrollere da DJ naturligvis refunderer dette.

Der arbejdes med nye jagttider fra DJs side i Vildtforvaltningsrådet. Fra foreningen håber vi at diskussionerne bliver saglige og beslutningerne fagligt funderet og ikke rent politiske beslutninger.

Foreningen har medvirket i DRs Madmagasinet i et program om snapsesmagning i det forgangne år og formanden beretter om dette forløb. Fremstillingen af jagt var sober og foreningen er tilfredse. Til gengæld var Danmarks Jægerforbund stort set ikke behjælpelig og har ej heller kommenteret udfaldet.

I det kommende år afholdes Nak&Æd-arrangement, hvor der stadig findes billetter.

Frans spørger til foreningens medlemsudvikling. Formanden svarer at den er svagt stigende.

Beretningen godkendes.

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Regnskabet gennemgåes overordnet. Regnskabet viser et overskud på 28 tusind kroner.

Jesper Rovsing spørger ind til hvorfor foreningen har frysere på aktivlisten. Formanden forklarer at disse er til vildt til hundetræning.

Regnskabet godkendes.

Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

Valg af formand

Ej på valg: Hans Topholm

Valg af kasserer

På valg: Søreb Barbré Pedersen

Søren B. genopstiller og vælges.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Søren Stender og Jørgen Larsen

Ej på valg: Niels Peder Greve, Kristian Stobbe og Lars Nansen

Både Søren S. og Jørgen L. genopstiller og vælges.

Valg af bestyrelsessupleanter

På valg: Kim Pedersen

Ej på valg: Peder Larsen

Kim genopstiller og vælges.

Valg af udvalgsmedlemmer

Punktet bortfalder da bestyrelsen konstituerer sig selv.

Formanden opfordrer alle bestyrelses medlemmer melder ind, hvis de har lyst til at afholde noget igennem foreningen.

Valg af revisor

På valg: Kristian Slyk

Ej på valg: Hans Jørgen Badsberg

Valg af revisorsupleant: Niels Jersborg

Kristian Slyk genopstiller og vælges.

Lasse Lundqvist vælges som revisorsupleant.

Uddeling af kragepokal

Kim Pedersen har indleveret 20 par ben.

Hans Topholm har indleveret 18 par ben.

Begge belønnes med præmier og diplom.

Eventuelt

Kristian Stobbe orienterer om det forestående Nak&Æd-arrangement og opfordrer alle til at gøre reklame for arrangementet så de sidste billetter kan blive solgt. Det bliver et stort arrangement og vi kan godt allerede nu være stolte af det flotte billetsalg.

Johnny Madsen spørger efter om bestyrelsen kigger efter noget nyt jagt til erstatning af det foreningen har mistet ved Karl Hedeman. Bestyrelsen er hele tiden på udkig efter nyt jagt, men har intet aktuelt på bedding.

Søren Stender opfordrer til at alle hund-ejere melder telefonnumre ind til ham, så han har bedre mulighed for at koordinere hunde til fællesjagterne.

Jesper Rovsing spørger til detaljerne omkring, hvilket stykke der ikke længere tilgængeligt hos Karl Hedeman.

Freddy Jensen kommenterer at der på hjemmesiden står, at der afholdes fem fællesjagter, hvilket der ikke er blevet i år. Samtidig stiller han forslagt om, oprettelsen af en logbog over brugen af prammene og en nedskreven procedurer for hvordan fej og mangler rapporteres.

Frans stiller forslag om at medlemmerne kan deltage i fællesjagter på gæstekort.

Jesper roser foreningens brug af Facebook og opfordrer til at flere byder ind.

Johnny spørger Kristian Slyk til mårhundeindsatsen. Kristian svarer at indberetninger ikke er rettidige. Kristian fortæller med stor indsigt om mårhunden.

Jørgen Larsen gør opmærksom på, at kragetilladelserne er søgt, men at de ikke er kommet endnu.

Lars Nansen fremhæver at torsdagsjagterne stadig har pænt fremmøde og et rimeligt udbytte.