Referat Generalforsamling 2018

Referat Generalforsamling 2018
d. 25/1 2018, kl. 19.30, Jægerhuset Aalborg

 

Valg af dirigent

Kristian Slyk vælges og han starter med at konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

 

Valg af stemmetællere

Johnny Madsen vælges

 

Formandens beretning

Formanden fremhæver fra det forgangne år:

 • Arrangementet Nak&Æd
 • De mange solgte jagtkort
 • Det pæne medlemstal - det højeste nogensinde

Derudover kommenteres den positive udvikling mht. jagttider.

Beretningen godkendes.

 

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Regnskabet gennemgåes i detaljer af kassereren.

Regnskabet viser et historisk overskud på 60.584,32kr. Dels tilvejebragt af overskud fra Nak&Æd og fra det pæne salg af jagtkort.

Beholdningen ved udgangen af året er på 190.200,95kr.

Beretningen godkendes.

 

Indkomne forslag

Bestyrelsen har stillet 5 ændringsforslag til vedtægterne. Se bilag længere nede.

 • Ændringsforslag #1 vedtages
 • Ændringsforslag #2 vedtages
 • Ændringsforslag #3 vedtages
 • Ændringsforslag #4 vedtages
 • Ændringsforslag #5 vedtages

 

Kontingent

Formanden præsenterer foreningens kontingentpolitik. Foreningens andel af kontingentet fastholdes fra år til år og udgør 173kr i gennemsnit. Det øvrige beløb tilfalder Danmarks Jægerforbund og det er denne andel som årligt reguleres og foranlediger prisstigningen.

 

Valg af formand

 1. På valg: Hans Topholm

Hans genopstiller ikke.

Bestyrelsen foreslår Lars Nansen. Lars opstiller og vælges.

 

Valg af kasserer

 1. Ej på valg: Søren Barbré Pedersen

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 1. Ej på valg: Søren Stender og Jørgen Larsen
 2. På valg: Niels Peder Greve, Kristian Stobbe og Lars Nansen

Kristian genopstiller ikke.

Niels Peder genopstiller.

Anders Kjær Christensen opstiller og giver en kort præsentation af sig selv.

Per Behrmann opstiller in absentia. Hans oplæser præsentation af Per.

Jens Borch Christiansen opstiller in absentia. Niels Peder oplæser præsentation af Jens.

Niels Peder, Andres, Per og Jens vælges alle til bestyrelsen.

 

Valg af bestyrelsessuppleanter

 1. Ej på valg: Kim Pedersen
 2. På valg: Peder Larsen

Peder Larsen genopstiller

 

Valg af udvalgsmedlemmer

Punktet bortfalder da bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Valg af revisor

 1. Ej på valg: Kristian Slyk
 2. På valg: Hans Jørgen Badsberg
 3. Valg af revisorsuppleant

Hans Jørgen genopstiller og vælges.

Hans Topholm opstiller som suppleant og vælges.

 

Uddeling af kragepokal

 • Niels Jersborg har indleveret 7 krager og 9 skader og får en tredjeplads
 • Hans Topholm har indleveret 14 krager og 4 skader og får andenpladsen
 • Kim Pedersen har indleveret 24 ben og får dermed førstepladsen

 

Eventuelt

Lars Nansen takker de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Hans Topholm takker af for de mange gode år og argumenterer for sig afgang som formand - at nye kræfter bør komme til, som har større kontaktflade med foreningens medlemmer. Hans vil stadig stå til rådighed for bestyrelsen.

Kristian Stobbe takker for en god tid i bestyrelsen.

Jesper Rovsing efterspørger en stige af en bedre standard ved St. Restrupskoven.

Søren Stender melder at han igen i år planlægger at afholde en fisketur.

Peder Larsen efterspørger nyt hygiejnekursus afholdt i foreningen.

Lars trækker lod og uddeler præmier.

Foreningen er vært ved en let anretning.

Kristian Slyk afslutter generalforsamlingen og formanden takker af.

 

 

Foreslåede ændringer til Limfjordsjægernes Vedtægter
Generalforsamlingen 2018


Ændringsforslag #1 - §7.4

Nuværende tekst foreslåes slettet:
6. Kontingent

Argumentation:
Punktet har i praksis ikke været med på generalforsamlingen de sidste mange år og foreslåes derfor slettet.


Ændringsforslag #2 - §7.4

Nuværende tekst foreslåes slettet i §7.4:
10. Valg af udvalgsmedlemmer

Foreslået tilføjet tekst til indsættelse i §10 efter punkt 5:
Bestyrelsen fordeler selv ansvarsområder og udvalg på første møde efter generalforsamlingen.


Argumentation:
Bestyrelsen har de sidste mange år selv fordelt ansvarsområder på første møde efter generalforsamlingen. Med denne ændring vil vedtægterne afspejle virkeligheden.


Ændringsforslag #3 - §7.4

Nuværende tekst foreslåes slettet:
12. Uddeling af mågepokal og kragepokal

Argumentation:
Vedtægterne anfører at de listede punkter er hvad dagsordenen mindst skal indeholde. Dermed er der stadig mulighed for i praksis at beholde den fine tradition med pokaler på dagsordenen. Men ved at slette punktet fra vedtægterne får bestyrelsen mulighed for at justere efter behov - eksempelvis i forbindelse med bortfaldet af mågernes jagttid.

 

Ændringsforslag #4 - §10.2

Nuværende tekst:
Bestyrelsen består af 7 eller 9 medlemmer.

Foreslået tekst:
Bestyrelsen består af minimum 6 og maksimalt 9 medlemmer. 


Argumentation:
De stramme regler til bestyrelsens størrelse forekommer unødvendige, giver anledning til ubeskrevne scenarier samt gør bestyrelsens virke unødigt rigidt. Et ulige antal bestyrelsesmedlemmer kan være en fordel ved afstemning, men der er allerede beskrevet i vedtægterne hvordan bestyrelsen skal forholde sig ved stemmelighed. Desuden stemmer der i praksis aldrig i bestyrelsen, hvorfor dette hensyn er overflødigt.

 

Ændringsforslag #5 - §10.5

Nuværende tekst:
Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med mindst: kasserer, næstformand og sekretær. 


Foreslået tekst:
Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv med mindst: næstformand og sekretær. 


Argumentation:
Kassereren er ikke en del af konstitueringen da denne er valgt af generalforsamlingen.