Referat Limfjordsjægernes Generalforsamling 2015

 1. Valg af dirigent
  1. Kristian Slyk valgt
  2. Generalforsamling konstateres lovligt indkaldt
  3. Dagsordnen godkendes
 2. Valg af 2 stemmetællere
  1. Hans Jørgen Badsberg valgt
 3. Formandens beretning
  1. Formanden henviser til seneste nummer af Sneppen for en detaljeret gennemgang af foreningens aktiviteter i det forgangne år. Hans fremhæver foreningens indkøb af nye pramme - tre styk. Som alle bliver brugt flittigt. Hans nævner nogle af de jagter vi er blevet inviteret med på af kommunen og Naturstyrelsen og om den afviste ansøgning om at afholde nyjægerjagt på kommunale arealer. Hans opridser status på Jagtens hus. Afslutningsvist opfordrer Hans til at besøge Outdoor messe, hvor foreningen og forbundet er repræsenteret.
  2. Beretningen godkendt.
 4. Fremlægning af regnskab til godkendelse
  1. Lars gennemgår årets regnskab i detaljer. Resultatet er et pænt overskud på 8603,92 kr. og en mindre men støt medlemsfremgang.
  2. Regnskabet godkendt.
 5. Indkomne forslag
  1. Ingen indkomne forslag
 6. Valg af formand
  1. Hans Topholm ej på valg
 7. Valg af kasserer
  1. Lars Nansen på valg - Lars ønsker ikke genvalg.
  2. Forslag til ny kasserer: Søren B. Pedersen
  3. Søren valgt in absentia
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. På valg: Søren Stender og Jørgen Larsen
  2. Ej på valg: Niels Peder Greve, Kristian Stobbe, Lars Nansen (for Søren B. Pedersen)
  3. De to herre på valg blev valgt.
 9. Valg af bestyrelsessuppleanter
  1. På valg Niels Topholm og Kim Pedersen
  2. Kim Pedersen genvalgt og Peden valgt
 10. Valg af udvalgsmedlemmer
  1. Ingen valg
 11. Valg af revisor
  1. På valg: Kristian Slyk
  2. Ej på valg: Hans Jørgen Badsberg
  3. Revisorsuppleant på valg: Henning Kiil
  4. Kristian Slyk genvalgt. Johnny Madsen valgt til revisorsuppleant
 12. Uddeling af krage- og mågepokal
  1. Der er i år ingen mågeben
  2. Hans Topholm indleverer en god pose krage- og skadeben og er dermed den eneste vinder.
 13. Eventuelt
  1. Hans opfordrer til at være påpasselig med historier på nettet og “overtro” omkring grej på nettet.
  2. Der bliver spurgt til jagtulykken i St. Restrup og alvoren nedtones - den påskudte mand tog på arbejde over middag samme dag. Der opfordret til til stadighed at passe på hinanden.
  3. Der stilles spørgsmål til anvendelsen af riffelrøret på flugtskydningsbanen. Der henvises til flugtskydningsforeningen.

Kristian Slyk takker af for god ro og orden

Hans Topholm takker ligeleds for god ro og orden og konstaterer med ærgerelse at vi er så få til generalforsamling.

Generalforsamling afsluttet kl 20.30.